ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταχώρηση Εγκαταστάσεων Συσκευασίας Μελιού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώρηση
Αντικείμενο: Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή.
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αίτηση με:
α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,
β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,
γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει
δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας
ε) μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ
στ) κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή περιγραφή των χώρων και του εξοπλισμού.
Νομοθετικό Πλαίσιο:
ΥΑ 144/15067/24-01-2019(ΦΕΚ Β 466 /18-02-2019)
Κανονισμός 852/2004/ΕΚ
Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στους Νόμους και τα Π.Δ. μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω Κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
eur-lex.europa.eu/homepage.html

Μετάβαση στο περιεχόμενο