ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταχώρηση αλιευτικού σκάφους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώρηση
Αντικείμενο: Καταχώρηση αλιευτικού σκάφους
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Αίτηση με:
α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,
β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,
γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει
δ) τον αριθμό νηολόγησης του σκάφους,
ε) το είδος της δραστηριότητας

Νομοθετικό Πλαίσιο:
1.      Π.Δ 79/2007(ΦΕΚ 95Α /03-05-2007)
2.      Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α/19-5-2017), άρθρο 122
3.      Ν. 4442/2017 (ΦΕΚ 74Α/19-5-2017)
4.      Κανονισμός 178/2002
5.      Κανονισμός 852/2004/ΕΚ
6.      Κανονισμός 853/2004/ΕΚ

Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στους Νόμους και τα Π.Δ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω Κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
 
Σημεία ελέγχου κατά την αδειοδότηση:
ΕΝΤΥΠΟ 6 – ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Skip to content