ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταχώρηση Αλιευτικού Σκάφους σε υπηρεσία κτηνιατρικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώρηση
Αντικείμενο: Καταχώρηση αλιευτικού σκάφους
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αίτηση με:
α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,
β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,
γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει
δ) τον αριθμό νηολόγησης του σκάφους,
ε) το είδος της δραστηριότητας
Νομοθετικό Πλαίσιο:
Π.Δ. 79/2007(ΦΕΚ 95Α /03-05-2007) Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74Α/19-5-2017), άρθρο 122 Ν. 4442/2017 (ΦΕΚ 74Α/19-5-2017) Κανονισμός 178/2002 Κανονισμός 852/2004/ΕΚ Κανονισμός 853/2004/ΕΚ
Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στους Νόμους και τα Π.Δ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω Κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Σημεία ελέγχου κατά την αδειοδότηση: ΕΝΤΥΠΟ 6 – ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Skip to content