ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αίτηση δήλωσης μεταβολής κατεχόμενων κυψελών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 140/106513/17-4-2021 (ΦΕΚ 1560 ΤΕΥΧΟΣ Β)

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση του μελισσοκόμου για θεώρηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:
1.    Παραστατικά αγοράς κυψελών/παραφυάδων ή
2.    αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου/κληρονομητηρίου ή
3.    υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίωση Επιτόπιου Ελέγχου από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής όπου βρίσκονται οι κυψέλες τους, για τη διαπίστωση της σήμανσης των κυψελών τους.
Κόστος: Μηδέν (0).
Χρόνος διεκπεραίωσης: Ένας (1) μήνας
Απάντηση: Έκδοση βεβαίωσης κατοχής .
Χρόνος ισχύος: Ένα (1) έτος.
Διαδικασία θεώρησης μελισσοκομικού βιβλιαρίου: Υποβολή αίτησης.
Κόστος: Μηδέν (0). 


Μετάβαση στο περιεχόμενο