ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεώρηση ή Χορήγηση καρτών μετακίνησης ΑΜΕΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής.

2) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (σε ισχύ), όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
α)
Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος.
β)
Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής.
γ
) Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους ( ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%).

3) Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο ίδιες (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
α)
Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες (3) φωτογραφίες.

4) Φωτοαντίγραφο  εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

6) Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
 

Skip to content