ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεώρηση άδειας κυκλοφορίας ογκομετρικού οχήματος (σιλό)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια κυκλοφορίας ογκομετρικού οχήματος
3) Βεβαίωση καλής λειτουργίας εξουσιοδοτημένου συνεργείου
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του κατόχου (Υπόδειγμα)
5) Αντίστοιχο παράβολο βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007), όπως αναλύεται στη διαδικασία

Skip to content