ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλεκτροδότηση ψυκτικών θαλάμων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια Εγκατάστασης στο όνομα του αιτούντος
3) Οικοδομική Άδεια, με το συν/νο τοπογραφικό
4) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο 9 ετών (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών)
5) Αντίγραφο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
6) Παράβολο 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου, 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από την Υπηρεσία)
7) Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
8) Προηγούμενο Γεωργοτεχνικό Δελτίο (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)

Συμπληρωματικά για ένταξη στο Πρόγραμμα:
1) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών για την ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο – Συμβολαιογραφική πράξη 10 ετών

Skip to content