ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο 9 ετών (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών)
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα χάρτη του αγροτεμαχίου όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της αρδευτικής εγκατάστασης και των αρδευόμενων αγροτεμαχίων
4) Άδεια Χρήσης νερού σε ισχύ
5) Παράβολο 50€ για έκδοση γεωργοτεχνικού δελτίου ή 25€ για έκδοση τροποποιημένου γεωργοτεχνικού δελτίου (εκδίδεται από την Υπηρεσία)
6) Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)
7) Προηγούμενο Γεωργοτεχνικό Δελτίο (σε περίπτωση επανασύνδεσης ή αυξομείωσης ισχύος)

Συμπληρωματικά για ένταξη στο Πρόγραμμα:
1) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών για την ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη
2) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο – Συμβολαιογραφική πράξη 10 ετών

Skip to content