ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επανακυκλοφορία Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Επανακυκλοφορία Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση – Υπ. Δήλωση του κατόχου Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε. που βρίσκεται το Μ.Ε. ή το όχημα ειδικής κατηγορίας, στην οποία θα δηλώνεται ότι ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και στα λοιπά στοιχεία.
2) Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/γων – Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ., για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.). Όταν υπάρχει εγκεκριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία από τις Δ.Τ.Ε.Π.Ε.
3) Νέα αποτυπώματα του αριθμού πλαισίου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και του κινητήρα αυτού που πρέπει να ταυτίζονται με αυτά της άδειας.
4) Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρήσης τρέχοντος έτους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν.2052/1992).
5) Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ότι δεν είναι συνταξιούχος ή δεν έχει κάνει διακοπή εργασιών.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 17)
Κόστος: Τέλος χρήσης τρέχοντος έτους: 1,5 € ανά Hp (με ελάχιστους υπολογιζόμενους τους 100 Hp) + Χαρτόσημο 3%+ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20 %
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων:
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο