ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιθεώρηση Οχήματος με ΜΒ > 3500 kg – (ΚΤ12)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  –  Άνω 3500 kg (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΖΥΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ)
1) Πιστοποιητικά Τελωνείου
2) Έγκριση Τύπου ολοκληρωμένου οχήματος με πλήρωση των τελευταίων οδηγιών ΕΕ
3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
4) Βιβλίο Μεταβολών

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ –  Άνω 3500 kg
1) Πιστοποιητικά Τελωνείου  (ή ΟΔΔΥ)
2) Διασάφηση
3) Πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας (για οχήματα εισαγωγής μετά τον 04/1999) αλλιώς θεωρημένο αντίγραφο από το Τελωνείο.
4) Βιβλίο Μεταβολών

ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ –  Άνω 3500 kg  (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ)
1) Άδεια κυκλοφορίας  (επίδειξη)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1) Για ψυγεία με πλάτος ίσο με 2.60 μ, βεβαίωση Ψυκτικής Ικανότητας  ή FRC για οχήματα Διεθνών Μεταφορών ( ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ FRC  να είναι κολλημένο πάνω στο  όχημα-ψυγείο)
2) ADR για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (αν είναι να περάσει έλεγχο από το ίδιο το Δημόσιο ΚΤΕΟ)
3) Ζυγολόγια για ειδικές περιπτώσεις
– Τοποθέτηση – Αλλαγή Γερανού (τρία ζυγολόγια πριν και τρία μετά ανά άξονα και ολικό)
– Τοποθέτηση – Αλλαγή  Υδραυλικής Πόρτας Δύο ζυγολόγια μετά την τοποθέτηση (ένας άξονας και ολικό)
– Μεταφορά  Μηχανημάτων Έργου (τρία ζυγολόγια και έλεγχος της θέση του μηχανήματος σε σχέση με το σχέδιο φόρτωσης
– Αλλαγή κινητήρα Δύο ζυγολόγια
– Αλλαγές μεταξονίου ζυγολόγια κατά περίπτωση
– Προσθήκη –αφαίρεση αξόνων ζυγολόγια κατά περίπτωση
– Ογκομετρήσεις Βυτίων –  Σιλό ζυγολόγια κατά περίπτωση
– Αυξήσεις Μικτών Βαρών ζυγολόγια κατά περίπτωση

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση επιθεώρησης οχήματος και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο