ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επέκταση της κατηγορίας Β με εθνικό κωδ. «121» σε Α1, Α2, Α άδειας οδήγησης – (ΑΟ25)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής ή Ελληνικό Διαβατήριο αν ο ενδιαφερόμενος έχει την Ελληνική Υπηκοότητα
4) Διαβατήριο και φωτοαντίγραφο αυτού, αν πρόκειται για ξένο υπήκοο
5) Άδεια παραμονής  ή διαμονής και φωτοαντίγραφο αυτής η οποία να έχει εκδοθεί εκατό ογδόντα πέντε (185) ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της Ελληνικής άδειας οδήγησης
6) e-Παράβολο: 30€ (κωδ. 0028) για την εκτύπωση
7) Βεβαίωση της Σχολής Οδηγών περί παρακολούθησης δέκα τουλάχιστον μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης
8) Βεβαίωση της Σχολής Οδηγών περί παρακολούθησης επτά τουλάχιστον μαθημάτων πρακτικής  εκπαίδευσης με εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα της αιτούμενης κατηγορίας
9) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για την Επέκταση της Άδειας Οδήγησης κατηγορίας Β με Εθνικό κωδ 121 σε κατηγορία Α1, Α2 ή Α, απαιτείται:
1.       Υποχρέωση  θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 10 μαθημάτων
2.       Υποχρέωση πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 7 μαθημάτων με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα της αιτούμενης κατηγορίας
3.       Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται σε θεωρητική εξέταση Ερωτηματολογίου 2
4.       Οι Υποψήφιοι υποχρεούνται σε πρακτική εξέταση  με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα της αιτούμενης κατηγορίας
Για την συμμετοχή σε κάθε θεωρητική εξέταση απαιτείται  e- παράβολο των 15 ευρώ (κωδ. 2037)
Για την συμμετοχή σε κάθε πρακτική εξέταση απαιτείται  e- παράβολο των 15 ευρώ  (κωδ. 2038)
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Άδεια Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα ,για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο