ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξουσιοδότηση Συνεργείου Αυτοκινήτων για Χορήγηση Κ.Ε.Κ. – (Τ34)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου
2) Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη του συνεργείου (Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος λειτουργίας του συνεργείου εργάζεται ως υπάλληλος σε αυτό απαιτείται και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του συνεργείου).
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκμεταλλευτή του συνεργείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στο ανυψωτικό μηχάνημα, στο σύστημα εξαερισμού και στον αναλυτή καυσαερίων του συνεργείου (Σε περίπτωση ανανέωσης της Εξουσιοδότησης) – Δίνεται από την Υπηρεσία.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκμεταλλευτή του συνεργείου, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του αναλυτή καυσαερίων (βενζικοκίνητων)  – Δίνεται από την Υπηρεσία.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκμεταλλευτή του συνεργείου, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του αναλυτή καυσαερίων (πετρελαιοκίνητων)  – Δίνεται από την Υπηρεσία.
6) Φωτοτυπία της Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή Βεβαίωση Υπαγωγής στις  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση εξουσιοδότησης χορήγησης Κ.Ε.Κ. και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Η εξουσιοδότηση λαμβάνει αριθμό μητρώου και έχει ισχύ 3 έτη από τη χορήγησή της .  Ο εκμεταλλευτής οφείλει να κάνει αίτηση ανανέωσης της Εξουσιοδότησης πριν την λήξη της προηγούμενης προκειμένου να χορηγεί ΚΕΚ.
2) Τα δικαιολογητικά της ανανέωσης είναι τα ίδια με της αρχικής χορήγησης με επιπλέον την επίδειξη της προηγούμενης Εξουσιοδότησης.

Skip to content