ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξετάσεις απόκτησης άδειας άσκησης Φυσικού Νοσοκομείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ)

1) Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
2) Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή Δίπλωμα αποφοίτου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής, ή ισότιμων σχολών άλλης χώρας. Για κατόχους διπλώματος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής απαιτείται και πιστοποιητικό της Σχολής από το οποίο θα προκύπτει η κατεύθυνση. Για πτυχιούχους σχολών άλλης χώρας απαιτείται και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ).
3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών) για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής.
4) Πράξη ισοτιμίας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τους κατόχους τίτλου της αλλοδαπής.  


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ν.4058/2012, άρθρο 34, παρ. 3β (ΦΕΚ 63/Α’/2012) 


Μετάβαση στο περιεχόμενο