ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξετάσεις άδειας άσκησης Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ)
1) Φωτοτυπία ταυτότητας.
2) Αντίγραφο πτυχίου Φυσικής Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή Δίπλωμα αποφοίτου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής, ή ισότιμων σχολών άλλης χώρας. Για κατόχους διπλώματος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής απαιτείται και πιστοποιητικό της Σχολής από το οποίο θα προκύπτει η κατεύθυνση. Για πτυχιούχους σχολών άλλης χώρας απαιτείται και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ).
3) – Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών) για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής.
4) – Πράξη ισοτιμίας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τους κατόχους τίτλου της αλλοδαπής.  
5) Βεβαίωση πρακτικής άσκησης (Ακτινοθεραπεία, Ακτινοδιαγνωστική, Πυρηνική Ιατρική) από το αρμόδιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν.4058/2012 άρθρο 34, παρ.3α (ΦΕΚ 63/Α’/2012)  για κατόχους 12μηνης πρακτικής άσκησης
Ν.4771 /2021, άρθρο εικοστό δεύτερο (ΦΕΚ 16/Α’/2021) για νέες θέσεις τριετούς πρακτικής άσκησης (εκκρεμεί η σύστασή τους).

Μετάβαση στο περιεχόμενο