ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξαγωγή Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Εξαγωγή Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
Για τη χορήγηση βεβαίωσης οριστικής εξαγωγής ταξινομημένου Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε., υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.1 Αίτηση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
1.2 Βεβαίωση προσωρινής διαγραφής ή εναλλακτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προσωρινή διαγραφή, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσης.
1.3 Αποδεικτικό έγγραφο πώλησης του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας (τιμολόγιο ή προτιμολόγιο).
Για τη χορήγηση βεβαίωσης προσωρινής εξαγωγής ταξινομημένου Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας, από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1 Αίτηση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με κατάθεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας. Σε περίπτωση πολλών κατόχων, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους κατόχους ή υποβάλλονται αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις προς εκείνον που υπογράφει την αίτηση.
2.2 Βεβαίωση προσωρινής ακινητοποίησης ή εναλλακτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προσωρινή ακινητοποίηση του ΜΕ ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσης.
2.3 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο προορισμός του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
Για τη χορήγηση βεβαίωσης προσωρινής εξαγωγής ταξινομημένου Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας χωρίς να μεσολαβεί η διαδικασία της προσωρινής ακινητοποίησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
3.1 Αίτηση για προσωρινή εξαγωγή χωρίς κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας.
3.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο προορισμός του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 18)
Κόστος:
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων:
Αίτηση για οριστική εξαγωγή
Υπεύθυνη δήλωση για οριστική εξαγωγή
Αίτηση για προσωρινή εξαγωγή
Υπεύθυνη δήλωση για προσωρινή εξαγωγή

Μετάβαση στο περιεχόμενο