ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εξέταση καταγγελιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για μεταποιητικές δραστηριότητες ( βιομηχανίες- βιοτεχνίες- επαγγελματικά εργαστήρια κτλ)
 
Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά μεταποιητική δραστηριότητα καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο διακοσίων (200) ευρώ εφόσον πρόκειται για βιομηχανία−βιοτεχνία και παράβολο εκατό (100) ευρώ για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η καταγγελία ευσταθεί.
[Αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15 “Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011” (ΦΕΚ 3533/Β/31-12-2012)]
Το παράβολο κατατίθεται για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας με αριθμό 225/545406-94 ( ΙΒΑΝ GR93 0110 2250 0000 2255 4540 694).

Μετάβαση στο περιεχόμενο