ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

‘Εκδοση άδειας κυκλοφορίας για τα αγροτικά μηχανήματα πολλαπλής χρήσης (ΑΜΠΧ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση
2) Άδεια Κυκλοφορίας ΑΜΠΧ
3) Βεβαίωση Τελωνείου
4) Βεβαίωση από Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για δικαίωμα κατοχής ΑΜΠΧ του νέου ιδιοκτήτη
5) Τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και τη ΔΟΥ του πωλητή
6) Βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
7) Τις παλιές πινακίδες όταν το γεωργικό μηχάνημα προέρχεται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα
8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του νέου κατόχου (Υπόδειγμα)
9) Αντίστοιχα παράβολα των 5€ για τεχνικό έλεγχο και 15€ για έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος βάσει της.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007) και αξία πινακίδων – τριγώνου όπως αναλύεται στη διαδικασία
10) Αποτύπωμα του αρ. πλαισίου και του αρ. κινητήρα (προαιρετικά)

Μετάβαση στο περιεχόμενο