ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειδικός έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών μεταχειρισμένων λεωφορείων εισαγωγής – (ΚΤ11)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Πιστοποιητικό τελωνισμού ή πιστοποιητικό ταξινόμησης του λεωφορείου.
2) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
3) Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου ή εναλλακτικά βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα από την οποία να προκύπτει ο εφοδιασμός του οχήματος με ABS (στην περίπτωση που δεν προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας).
4) Αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας.
5) Φάκελος με μελέτη μηχανολόγου-μηχανικού, Σχεδιαγράμματα, Φύλλο Επιπτώσεων Βαρών.
6) Πιστοποιητικό ταχογράφου – Πιστοποιητικό Περιοριστή ταχύτητας.
7) Το προβλεπόμενο ειδικό τέλος (παράβολο) για την διενέργεια του ελέγχου (ίσο ποσό με το παράβολο Π.Τ.Ε.) (βλ. επισυναπτόμενο πίνακα).
Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν εις διπλούν.
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση ειδικού ελέγχου και
ii) για  την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δημιουργία παραβόλου από την εφαρμογή του e-παραβόλου στην ιστοσελίδα: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Skip to content