ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειδικός έλεγχος για την εκ των υστέρων εγκατάσταση Σ.Α.Π. – (ΚΤ09)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Βεβαίωση Τεχνίτη καλής τοποθέτησης ΣΑΠ.
2) Αναλυτικό σχεδιάγραμμα ΣΑΠ.
3) Έγκριση τύπου ή test report του ΣΑΠ.
4) Τιμολόγιο πώλησης.
5) Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών τοποθέτησης.
6) Υ.Δ. Επιθεωρητή καλής λειτουργίας ΣΑΠ.
7) Ισχύον Δ.Τ.Ε.
8) Άδεια κυκλοφορίας ή Πιστοποιητικό Τελωνείου
9) Παράβολο Κ.Τ.Ε.Ο. (βλ. επισυναπτόμενο πίνακα)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
1) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
2) Πολίτες ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
3) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση ειδικού ελέγχου και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

Δημιουργία παραβόλου από την εφαρμογή του e-παραβόλου στην ιστοσελίδα: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm


Μετάβαση στο περιεχόμενο