ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγκρίσεις εγκαταστάσεων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Έκδοση άδειας
Αντικείμενο: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εκδίδουσα αρχή)

Δικαιολογητικά:
  Α. Δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης:
1)      Αίτηση
2)      Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού, εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο.
3)      Κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή περιγραφή των εγκαταστάσεων και περιγραφή των χώρων.
4)     Τοπογραφικό διάγραμμα 1:5000.
5)     Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα , στο είδος της επεξεργαζόμενης πρώτης ύλης και τελικών προϊόντων.
6)     Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής του στον χώρο.
7)     Κατάλογο των προμηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης, περιγραφή του τρόπου συλλογής και μεταφοράς της καθώς και γεωγραφική περιοχή κάλυψης.
8)    Αντίγραφο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος, της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή/και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. *
9)     Επίσημο αντίγραφο της έγκρισης της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Περιβάλλοντος, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. *
10)   Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. *
11)   Άδεια εγκατάστασης από την Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α .

  Β. Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας. Μετά την κατασκευή του έργου:
1)      Αίτηση
2)     Άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία *
3)     Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία *
4)     Άδεια λειτουργίας βιομηχανικής εγκατάστασης από την Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.
5)     Μελέτη HACCP
6)    Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων
7)    Τα μέτρα για τον αποκλεισμό της εισόδου των πτηνών και τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων
8)    Σχετική έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, εάν πρόκειται για μονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων
 
* Όπως αυτά καθορίζονται από την εφαρμογή του Ν.4014/2011.

Νομοθετικό Πλαίσιο:
1.      Π.Δ 211/2006(ΦΕΚ 211Α/05-10-2006)
2.      Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)
3.      Κανονισμός 1069/2009/ΕΚ, Κανονισμός 142/2011/ΕΚ.
4.      Κανονισμός 1063/2012/ΕΕ, Κανονισμός 1097/2012/ΕΕ.

Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στο Π.Δ 211/2006 και τον Ν.4014/2011 μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr

Πρόσβαση στους ανωτέρω Κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Σημεία ελέγχου κατά την αδειοδότηση:
ΕΝΤΥΠΟ 8 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΥΠ & ΠΠ
ΕΝΤΥΠΟ 9 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 10 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ 11 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 12 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΚ1
ΕΝΤΥΠΟ13 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΚ2
ΕΝΤΥΠΟ 14 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΚ3
ΕΝΤΥΠΟ 15 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 16 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Skip to content