ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγγραφή στο Επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών (πρώην Φυτοϋγειονομικό Μητρώο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Η επικαιροποίηση υποβάλλεται κάθε χρόνο πριν από τις 30 Απριλίου ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.
Νομοθεσία Καν (ΕΕ) 2130/2016 και το υπ’  αριθμ. 95879/14-3-2003 έγγραφο του ΥπΑΑΤ.
Απαιτείται:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης εάν πρόκειται για εταιρεία .
2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών της από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή κατάθεση του καταστατικού της εταιρείας ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις εάν πρόκειται για εταιρεία.
3. Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων παραγωγής ή εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού  σε ισχύ από το οικείο ανά περίπτωση Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου (Τ.Α.Α.Ε.) κατά περίπτωση (όπου απαιτείται)
4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) σε ισχύ από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατά περίπτωση (όπου απαιτείται).
5. Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου/ων συμβολαίου/ων για τις δηλούμενες προς εγγραφή εγκαταστάσεις .
6. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του φυτοϋγειονομικά υπεύθυνου της επιχείρησης .


Μετάβαση στο περιεχόμενο