ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών με το πρόθεμα Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση-Δήλωση Εγγραφής (Έντυπο
2)
Φωτοτυπία της Άδειας Λαϊκής Αγοράς (όπου απαιτείται)
3)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.
4)
Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος από την εφορία
5)
Βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) -όπου απαιτείται
6) Φ/Τ  Α.Δ.Τ. αιτούνται  ή/και  νόμιμου εκπροσώπου (όπου απαιτείται)
7) Εξουσιοδότηση αιτούντα με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άλλο πρόσωπο.
8) Απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΜΕΝΟ (όπου χρειάζεται)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Π.Δ. 298/2000, Π.Δ. 326/1998, Καν. Ε.Ε. 542/2011, Υ.Α. 3139205/2005, Εγκύκλιοι Υπ.Α.Α.Τ.: 117/3552/2017, 283408/2006, 304160/2004.
Πρόσβαση στους Νόμους και τα ΠΔ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
eur-lex.europa.eu/homepage.html
Πρόσβαση στη ελληνική και ενωσική νομοθεσία μπορείτε να έχετε μέσω της  ιστοσελίδας :
minagric.gr
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
 1-5 ημέρες

Skip to content