ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών με το πρόθεμα Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση-Δήλωση Εγγραφής
2)
Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (αρ. ΓΕΜΗ)-όπου χρειάζεται
3)
Έναρξη επιτηδεύματος από την ΔΟΥ και ΑΦΜ που έχει χορηγηθεί.
4)
Αντίγραφο του οικείου καταστατικού εάν πρόκειται για εταιρία, και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου.
5)
Απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΜΕΝΟ (όπου χρειάζεται)
6)
Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο συσκευαστηρίου.
7)
Βεβαίωση της οικείας ΔΑΟΚ για την καταλ/τα των εγκαταστάσεων του εμπόρου.
8)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 που αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι   αληθή.
9)
Φ/Τ  Α.Δ.Τ. αιτούνται  ή/και  νόμιμου εκπροσώπου (όπου απαιτείται)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Εγκύκλιος 304160/2004 «Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της τυποποίησης και άσκησης του ποιοτικού ελέγχου κατάρτιση της Βάσης Δεδομένων».
Παράρτημα I (Αίτηση – Δήλωση)
Παράρτημα II (Έντυπο Αναγγελίας)
Π.Δ. 298/2000, Π.Δ. 326/1998, Καν. Ε.Ε. 542/2011, Υ.Α. 3139205/2005, Εγκύκλιοι Υπ.Α.Α.Τ.: 117/3552/2017, 283408/2006.

Πρόσβαση στους Νόμους και τα ΠΔ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας :
eur-lex.europa.eu/homepage.html
Πρόσβαση στη ελληνική και ενωσική νομοθεσία μπορείτε να έχετε μέσω της  ιστοσελίδας:
minagric.gr
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ:
Αίτηση Δήλωσης Εγγραφής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 1-5 ημέρες

Μετάβαση στο περιεχόμενο