ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών με το πρόθεμα Β (παραγωγοί)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση-Δήλωση Εγγραφής (Έντυπο)
2)
Φωτοτυπία της Άδειας Λαϊκής Αγοράς (όπου απαιτείται)
3)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή.
4)
Φ/Τ Α.Δ.Τ.  (και  εξουσιοδότηση και Φ/Τ  Α.Δ.Τ.  εξουσιοδοτούμενου, εάν η αίτηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο)
5)
Αντίγραφο τελευταίας Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Π.Δ. 298/2000, Π.Δ. 326/1998, Καν. Ε.Ε. 542/2011, Υ.Α. 3139205/2005, Εγκύκλιοι Υπ.Α.Α.Τ.: 117/3552/2017, 283408/2006, 304160/2004.
Πρόσβαση στους Νόμους και τα ΠΔ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
eur-lex.europa.eu/homepage.html
Πρόσβαση στη ελληνική και ενωσική νομοθεσία μπορείτε να έχετε μέσω της  ιστοσελίδας:
minagric.gr
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:
1-5 ημέρες

Skip to content