ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγγραφές Μηχανικών ΑΕΙ – ΤΕΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
1.            ΔΥΟ (2) ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Έντυπες από την Υπηρεσία)
Στην πρώτη θα συμπληρώσετε: «Παρακαλώ να μου χορηγήσετε την Γενική άδεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών»
Στη δεύτερη «Παρακαλώ να με εγγράψετε στο μητρώο των πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών»
2.            ΔΥΟ (2) ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
3.            ΔΥΟ (2) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. στις οποίες να υπάρχει και φωτογραφία του ενδιαφερόμενου
4.            ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (απλές όχι επικυρωμένες)
5.            ΠΕΝΤΕ (5) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (θα τοποθετηθούν στον έναν από τους δύο φακέλους)
6.            ΔΥΟ (2) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ θεωρημένες από Αστυνομική Αρχή ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.
7.            ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ επικυρωμένες της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ του Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού
8.            ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει δύο όμοιες Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από την Δ.Ο.Υ. που ανήκει, με τις οποίες θα δηλώνει ότι : «Δεν θα ασκήσω το ελεύθερο επάγγελμα του Μηχανικού Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου, όταν τα ασκήσω θα εφοδιαστώ με την ανάλογη Βεβαίωση Έναρξης»
9.            ΔΥΟ (2) ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α’ για Τέλη χαρτοσήμου αξίας 15 ευρώ + 20% υπέρ Ο.Γ.Α. από Εφορία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τοποθετήστε από ένα όμοιο σε κάθε φάκελο και υποβάλετέ τα στην Υπηρεσία.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (Τ.Ε.Ι.)
1.            ΑΙΤΗΣΗ
2.            ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
3.            ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
4.            ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (απλή)
5.            ΤΡΕΙΣ (3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
6.            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.
7.            ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΕΙΑ Δ.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτει η έναρξη άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου – Τεχνολόγου – Μηχανικού Τ.Ε.
8.            ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έναρξη ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται δυο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις με τις οποίες θα δηλώνει ότι: «Δεν ασκώ το ελεύθερο επάγγελμα του Μηχανολόγου – Μηχανικού Τ.Ε. , όταν το ασκήσω θα εφοδιαστώ με την ανάλογη Βεβαίωση Έναρξης» θεωρούνται και η μία υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας.
9.            ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α’ για Τέλη Χαρτοσήμου αξίας 15 ευρώ + 20% υπέρ Ο.Γ.Α. από την Εφορία
10.         Για τους Πτυχιούχους ξένων χωρών απαιτείται έγγραφο Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας
11.         Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής απαιτεί Έγγραφο Αντιστοιχίας από το ΙΤΕ
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
1.            ΑΙΤΗΣΗ
2.            ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
3.            ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΟΧΙ )
4.            ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (απλή)
5.            ΤΡΕΙΣ (3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
6.            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής από Αστυνομική ή Δημόσια Αρχή ή Τοπική Αυτοδιοίκηση.
7.            ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Τ.Ε., επικυρωμένη από την Εφορία
8.            ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει έναρξη ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται δυο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις με τις οποίες θα δηλώνει ότι: «Δεν θα ασκήσω το ελεύθερο επάγγελμα του Τεχνολόγου – Ηλέκτρολόγου – Μηχανικού Τ.Ε., όταν το ασκήσω θα εφοδιαστώ με την ανάλογη Βεβαίωση Έναρξης»
9.            ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Α’ για Τέλη Χαρτοσήμου αξίας 15 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. από Εφορία
10.         Για τους Πτυχιούχους ξένων χωρών απαιτείται έγγραφο Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας
11.         Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής απαιτεί Έγγραφο Αντιστοιχίας από το ΙΤΕ

Skip to content