ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δικαιολογητικά τοποθέτησης σε ιατρική ειδικότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ Ή ΚΥΡΙΑ)
των ενδιαφερόμενων ιατρών προς ειδίκευση σε νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας)

1)  Αίτηση (βάσει του σχετικού υποδείγματος που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)
 
2)  Υπεύθυνη Δήλωση (βάσει του σχετικού υποδείγματος που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).
 
3) α) για Έλληνες πολίτες: Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) για υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε. ή υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων: Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. (άρθρο 42 του Ν.4071/2012, ΦΕΚ 85 Α΄) ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν.4251/2014, ΦΕΚ 80 Α΄), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο  μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν. 4251/2014), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου  τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του Ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του Ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).

4) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος, ή φωτοαντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επικυρωμένο από δικηγόρο) και της επικύρωσής του (σφραγίδα της Χάγης – APOSTILLE), το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ όπου αυτό απαιτείται (όπου δε γίνεται αυτόματη αναγνώριση βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ). Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου (επικυρωμένο από δικηγόρο), το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.

5) Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.
 
6) Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή πιστοποιητικό περί του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου από τις υπηρεσίες στις οποίες διανύθηκε (εφόσον ο ιατρός έχει ήδη πραγματοποιήσει  την υπηρεσία υπαίθρου).
 
7) Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.

8) Εφόσον η αίτηση αφορά τοποθέτηση στην κύρια ειδικότητα (ειδικό μέρος), ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπουργικής απόφασης τοποθέτησής του στο προκαταρκτικό στάδιο (γενικό μέρος) ή να προσκομίσει βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας σε άγονο αγροτικό ιατρείο.
 

9) Εφόσον η αίτηση αφορά τοποθέτηση στην κύρια ειδικότητα (ειδικό μέρος), να προσκομίζεται πιστοποιητικό του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο θα αναφέρεται η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου στο προκαταρκτικό στάδιο-γενικό μέρος (με πίνακα χειρουργείων αν πρόκειται για χειρουργική ειδικότητα). Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κενής θέσης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.
 
10) Σε περίπτωση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ιατρικής ειδικότητας σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα της χώρας (που τηρείται σε άλλη Περιφέρεια), απαιτείται η προσκόμιση του αρ. πρωτ. της αίτησης διαγραφής σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΩ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.
 
ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΤΥΧΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Οι αιτήσεις (με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) θα κατατίθενται στην:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας
Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ισόγειο, γραφείο (1)
αυτοπροσώπως ή από εκπρόσωπο που θα φέρει εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου ιατρού.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω
E-MAIL  (ddy@pde.gov.gr) κατά την διάρκεια του ωραρίου (08:00 -15:00) θα πρωτοκολλούνται με βάση την ημερομηνία και την ώρα λήψης τους, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους καταθέτουν την αίτησή τους αυτοπρόσωπα ή μέσω αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου.  
Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη ωραρίου θα πρωτοκολλούνται με βάση την ημερομηνία και την ώρα λήψης τους, στο τέλος του ωραρίου της ίδιας ημέρας ή στην αρχή του ωραρίου της επόμενης εργάσιμης ημέρας πριν τη λήψη νέων αιτήσεων.
 
 Σημ: H Αίτηση καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση για ειδικότητα που έχουν υποβληθεί μέσω E-MAIL υποχρεωτικά θα προσκομίζονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Υπηρεσία /ή ταχυδρομικώς /ή με κούριερ στην εξής διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Τ.Κ. 26225 – Πάτρα (ισόγειο).
 
*ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Skip to content