ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διακρατική υιοθεσία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νομοθετικό πλαίσιο
Δ11 53189/2249/11-10-2018 :

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Διακρατικές Υιοθεσίες: Αναγνωρισμένες Υπηρεσίες – Δικαιολογητικά – Διαδικασίες»
Ν.4478/2017
:
Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας
II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000,
III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του .και λοιπές διατάξεις”. (Α΄ 91)
Ν. 3765/2009 :

Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία (Α΄ 101).
www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41, Επικαιροποιημένη λίστα των χωρών στις οποίες έχει ισχύ η εν λόγω σύμβαση.

Διακρατική υιοθεσία ονομάζεται μια υιοθεσία κατά την οποία τα ανήλικα προς υιοθεσία παιδιά ή οι υποψήφιοι θετοί γονείς έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο εξωτερικό.
Ανάλογα με τη χώρα στην οποία θα απευθυνθούν θα ακολουθήσουν και συγκεκριμένη διαδικασία. Συνεπώς για διευκόλυνσή σας πριν τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία, προκειμένου να σας δοθούν σαφείς οδηγίες που αφορούν τη νομοθεσία του κράτους που επιθυμείτε να απευθυνθείτε.Μετάβαση στο περιεχόμενο