ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση οχημάτων ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση οχημάτων ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2) Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου και απόδειξη πληρωμής αυτού.
3) Εικονογραφημένο έντυπο του ΜΕ, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για έγκριση τύπου.
4) Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οχήματος ειδικής κατηγορίας, σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (όπου απαιτείται).
5) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου).
Επιπλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρφωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.).
6) Αποτύπωμα πλαισίου.
7) Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες του ολοκληρωμένου οχήματος ειδικής κατηγορίας (με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται) μια από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο όχημα με αρ. πλαισίου ζητείται έγκριση τύπου αυτού», ημερομηνία και υπογραφή.
8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του οχήματος.
9) Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων – Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος ειδικής κατηγορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 5)
Κόστος: Τέλος: 250,00 € + β. Χαρτόσημο 3%: 7,50 € +. ΟΓΑ χαρτ. 20 % : 1,50 € ΣΥΝΟΛΟ: 259,00 €
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων :
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο