ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου Μ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2) Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του σχετικού τέλους και απόδειξη πληρωμής αυτού.
Εικονογραφημένο έντυπο του Μ.Ε., με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για βεβαίωση καταλληλότητας.
3) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε. που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου).
Επιπλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού, από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρφωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.)
4) Αποτύπωμα πλαισίου.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του Μ.Ε.
6) Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων – Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την ταυτοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 7)
Κόστος: Τέλος: 250,00 € + Χαρτόσημο 3%: 7,50 €+ΟΓΑ χαρτ. 20 % : 1,50 € ΣΥΝΟΛΟ: 259,00 €
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων:
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση

Skip to content