ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2
Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου Μ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2) Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου Μ.Ε. και απόδειξη πληρωμής αυτού.
3) Εικονογραφημένο έντυπο του Μ.Ε., με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για έγκριση τύπου.
4) Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του Μ.Ε., σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λπ.).
5) Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου).
Επιπλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού, από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρφωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.)
6) Αποτύπωμα πλαισίου.
7) Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες του ολοκληρωμένου Μ.Ε. με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., μια από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. με αρ. πλαισίου, ζητείται έγκριση τύπου αυτού», ημερομηνία και υπογραφή.
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Κ.Ο.Κ., είναι:
• Συστήματα τροχοπέδησης
• Αναγκαία φώτα
• Σύστημα διεύθυνσης
• Αναγκαίοι καθρέπτες
• Ηχητικό όργανο προειδοποίησης
• Τρίγωνο βραδυπορείας και τρίγωνο ακινητοποίησης
• Περιστροφικός φάρος κίτρινου χρώματος
• Κιβώτιο με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο)
• Πυροσβεστήρας
Κατά περίπτωση:
α) Διάταξη προστασίας [FOPS (Falling Objects Protective Structures), ROPS (Rollover Protective Structures)] του χειριστή
β) Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους [όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέτρα] και Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι (7,5) τόνους).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του Μ.Ε.
δ) Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/γων – Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.).
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 6)
Κόστος: Τέλος: 250,00 € + β. Χαρτόσημο 3%: 7,50 € +. ΟΓΑ χαρτ. 20 % : 1,50 € ΣΥΝΟΛΟ: 259,00 €
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων:
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο