ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διάλυση Πολιτιστικού Σωματείου/Συλλόγου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τίτλος Δικαιολογητικού:
1) Επικυρωμένο πιστοποιητικό διαγραφής από το οικείο Πρωτοδικείο λόγω παύσης ή συγχώνευσης
2) Πρακτικό Γ.Σ. με την απόφαση διάλυσης του Σωματείου που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο
3) Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ
4) Πρακτικό εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου από τους αρμόδιους εκκαθαριστές.
5) Μπλοκ, διπλότυπων αποδείξεων /γραμματίων είσπραξης. Αριθμός Μπλοκ από φύλλο….έως φύλλο…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Πριν από οποιαδήποτε ακύρωση η Yπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο νόμος 281/1914 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο