ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διάλυση ή Συγχώνευση και Εκκαθάριση Αθλητικού Σωματείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Κατατίθενται από τον πρόεδρο της απελθούσας διοίκησης, μαζί με το παρόν έντυπο,
που φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του σωματείου.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαγραφής από το οικείο Πρωτοδικείο λόγω διάλυσης ή συγχώνευσης.
Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ.
Πρακτικό εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας από τους αρμόδιους εκκαθαριστές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση ή ακύρωση, η υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/99 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο