ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων – (Τ49)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης
2) Αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας
3) Άδεια οδικού μεταφορέα
4) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου 50€ (κωδ. 0227)
5) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου
6) Αντίγραφο έναρξης της δραστηριότητας
7) Κατάσταση προσωπικού από ΕΡΓΑΝΗ
8) Πίνακας κατανομής προσωπικού
9) Δικαιολογητικά για τεχνικό προσωπικό
10) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης αρμόδιου μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας
11) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου (7)
12) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού (7)
13) Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων με ΜΑΜΦΟ άνω των 4 τόνων

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και άδεια παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ. για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε:
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.       Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή κατά την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης και από τον φορέα της δραστηριότητας όταν πρόκειται για μεταβολή ή παύση.  Αρμόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) της έδρας της επιχείρησης της οδικής βοήθειας οχημάτων ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, εκτός αν πρόκειται για επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων που είναι και ασφαλιστική επιχείρηση υπό την έννοια του ν. 4364/2016 (Α’ 13), οπότε αρμόδια αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
2.       Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται για την πρώτη λειτουργία επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων («νέα δραστηριότητα»). Επίσης αρχική (νέα) γνωστοποίηση («υφιστάμενη δραστηριότητα») υποβάλλεται και για επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, που λειτουργεί με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και στη συνέχεια υποβάλλει μεταβολή γνωστοποίησης.
3.       Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης πλην της αλλαγής φορέα.
4.       Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων.
5.       Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει σαφής ταχυδρομική διεύθυνση.
6.       Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από GOOGLEMAPS ή παρόμοιο απεικονιστικό σύστημα για ένα σημείο εντός της εγκατάστασης.
7.       Αυτό το δικαιολογητικό είναι υποχρεωτικό μετά τη θέση σε ισχύ νομοθετικής ρύθμισης που καθορίζει τις απαιτήσεις κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου για τους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης των επιχειρήσεων και των συνεργατών οδικής βοήθειας και κυρώνει τα αντίστοιχα σχέδια κυκλοφοριακών διαμορφώσεων ως υποδείγματα.
8.       Δηλώνεται η αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού επί της οποίας έχει πρόσωπο ο σταθμός παραμονής και μεταφόρτωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο