ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γνωστοποίηση ανανέωσης/ επέκτασης λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Αναφορικά με την ίδρυση Γυμναστηρίων που ανήκουν σε εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, ισχύον πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης (σ.σ. Από το Γ.Ε.ΜΗ) και περί μη πτώχευσης (σ.σ. από το αρμόδιο Πρωτοδικείο) της εταιρείας καθώς και ισχύουσα βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας.» (σ.σ. ή επιδεικνύει το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας όπου αναγράφονται τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων)
(Τα παραπάνω αναφέρονται στην ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/9-12-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας και Οικονομικών ΦΕΚ 3169Β΄/12-12-13). Αρθρ. 5 παρ. 1)
2. Η παρούσα Αίτηση υπεύθυνη δήλωση για να είναι πλήρης, και για να λάβει την ανάλογη Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
α) Στοιχεία ταυτοπροσωπίας των Αιτούντων την ημέρα της γνωστοποίησης (π.χ. επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας).
β)Σφραγίδα με αριθμό Τ.Ε.Ε του ηλεκτρολόγου και του μηχανικού στις αντίστοιχες Υπ. Δηλώσεις.
γ) Κατάθεση του ανάλογου παραβόλου ή σχετικές εκτυπώσεις στην περίπτωση που αυτό έχει κατατεθεί και εξοφληθεί με ηλεκτρονική τραπεζική πράξη (web banking).
3. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Γνωστοποίησης, σε ότι αφορά το Μέρος Β πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε κάθε σελίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Επίσης πρέπει να έχει συμπληρωθεί από τον ενδιαφερόμενο οπωσδήποτε το ενδεικτικό βελάκι ( þ ) σε όλες τις απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις (π.χ.: πιστοποιητικό πυροπροστασίας, νομιμότητα προσόντων Διευθυντή επιχείρησης, τετραγωνικά κτηρίου, αριθμός αποδυτηρίων κ.α)

Skip to content