ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βεβαιώσεις έργου εκσκαφής και κατοχής μηχανήματος έργων (Μ.Ε.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Βεβαιώσεις έργου εκσκαφής και κατοχής μηχανήματος έργων (Μ.Ε.)
Δικαιολογητικά:
1) Βεβαίωση έργου εκσκαφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.)
1.1 Για τη χορήγηση βεβαίωσης έργου εκσκαφής Μ.Ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση άδειας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αίτηση του κατόχου του Μ.Ε. και αποδεικτικό είσπραξης των τελών χρήσης.
2) Βεβαίωση κατοχής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.)
2.1 Για τη χορήγηση βεβαίωσης κατοχής Μ.Ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση άδειας Φ.Ι.Χ. με αμάξωμα πλατφόρμα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αίτηση του κατόχου όλων των Μ.Ε. που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και αποδεικτικό είσπραξης των τελών χρήσης.
2.2 Σε περίπτωση που τα Μ.Ε. είναι ταξινομημένα σε περισσότερες της μιας αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε., η αίτηση υποβάλλεται μόνο σε μία Δ.Τ.Ε.Π.Ε. και καθορίζονται οι υπόλοιπες Δ.Τ.Ε.Π.Ε.. Η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση υποβάλλει σχετικό ερώτημα στις υπόλοιπες Δ.Τ.Ε.Π.Ε. και χορηγεί στον αιτούντα συγκεντρωτική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία των Μ.Ε., οι Δ.Τ.Ε.Π.Ε. στις οποίες είναι ταξινομημένα τα Μ.Ε. και βεβαιώνεται ότι έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης.
3) Βεβαίωση χορήγησης άδειας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) για κατόχους Γεωτρυπάνου (άνω των 4.000 χλγρ.)
3.1 Για τη χορήγηση βεβαίωσης κατοχής Μ.Ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση άδειας Φ.Ι.Χ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αίτηση του κατόχου του γεωτρυπάνου (τροχοφόρο ή ερπυοτριοφόρο) και αποδεικτικό είσπραξης των τελών χρήσης όπου απαιτείται.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 19)
Κόστος:
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων:
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης έργου εκσκαφής
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης κατοχής Μ.Ε (εκσκαπτικών Μ.Ε.)
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης κατοχής Μ.Ε. (γεωτρύπανο)

Μετάβαση στο περιεχόμενο