ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βεβαίωση Ίδρυσης-Λειτουργίας / Μεταβίβασης / Μεταστέγασης Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τίτλος Δικαιολογητικού:
Κατατέθηκε με την Αίτηση
Να αναζητηθεί υπηρεσιακά: Δεν απαιτείται
1) Επωνυμία-προσωνυμία της Σχολής:
Χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός, αριθμός, πόλη):
Προτεινόμενος Δ/ντης:
2) Αντίγραφο καταστατικού (ή οργανισμού λειτουργίας, εσωτερικού κανονισμού κλπ) του αιτουμένου την ίδρυση Σχολής ΝΠΔΔ.
3) Αντίγραφο συνεδρίασης του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΔΔ, με το οποίο προτείνεται ο Δ/ντης της υπό ίδρυση Σχολής.
4) Παράβολο
για ίδρυση ή μεταβίβαση 440,20€
για μεταστέγαση 146,73€
[Δεν υποβάλλεται εφόσον το ΝΠΔΔ έχει φοροαπαλλαγή-ατέλεια]
5) Κάτοψη των χώρων της Σχολής (εις τριπλούν) με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού (και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο μισθωτής και η προτεινόμενη επωνυμία – προσωνυμία της Σχολής, και γ. διεύθυνση, αριθμός, πόλη).
6) Τομή στη θέση της κλίμακος, στην οποία περιλαμβάνεται και το καθαρό ύψος των αιθουσών, με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.
7) Υπεύθυνη δήλωση από 2 Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Στη δήλωση αναγράφεται και το βάρος των φορτίων. Ελάχιστο επιτρεπτό: 350 kg/m2 .
8) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου (χορηγείται από την Πολεοδομία μετά από σχετική αίτηση). (Σε περίπτωση νομιμοποιούμενου ‘’αυθαίρετου’’ οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).
9) Άδεια αλλαγής χρήσης σε Σχολή Χορού από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ΄ αυτήν.
(Υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν προβλέπεται ότι το κτήριο προορίζεται για Ερασιτεχνική Σχολή Χορού).
10) Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Σχολής Χορού.
11) «Βεβαίωση Πυρασφαλείας», συνοδευόμενη από σχετική μελέτη, συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (μετά από σχετική αίτηση).
12) Για το Δ/ντη:
Aντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού και βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Χορού.
(Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο της ημεδαπής).
Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, υποβάλλονται βεβαιώσεις υποβάλλονται βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο – όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ – υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί):
α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή
β) 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.
13) Για το Δ/ντη: Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή του διαβατηρίου.
14) Για το Δ/ντη: Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου* (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
15) Για το Δ/ντη: Υπεύθυνη Δήλωση ότι «Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή, που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.»
16) Για το Δ/ντη: Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες.
17) Για το Δ/ντη (εφόσον είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
18) Για το Δ/ντη Βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Χορού, ή (εν ελλείψει διπλώματος) βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο – όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ – υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η αίτηση για ίδρυση Σχολής από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου εκάστου έτους. (Αιτήσεις για μεταστέγαση ή μεταβίβαση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους).
Στην περίπτωση αιτήματος μεταστέγασης υποβάλλεται αίτηση, τα δικαιολογητικά του κτηρίου και παράβολο. Δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών του νπδδ και του Δ/ντη εφόσον παραμένουν τα ίδια.
Στην περίπτωση αιτήματος μεταβίβασης Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού υποβάλλεται αίτηση, τα δικαιολογητικά του νπδδ και του Δ/ντη και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του κτηρίου υποβάλλονται στην περίπτωση που αλλάζει και η κτηριακή εγκατάσταση.
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
Να σας αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στη Διεύθυνση
Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας
Να την παραλάβετε από άλλο σηµείο (από την υπηρεσία έκδοσης της άδειας)
Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
ΧΡΟΝΟΣ :
Έως 120 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος (ίδρυσης, μεταστέγασης ή μεταβίβασης) και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας (ή την παράτασή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 3 του Ν 3844/2010) δεν θεωρείται ότι έχει δοθεί σιωπηρά η αιτούμενη άδεια για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος – συμπεριλαμβανομένων των εννόμων συμφερόντων τρίτων – που σχετίζονται άμεσα με την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών και την ανάγκη εξασφάλισης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, παρ. 4, εδάφιο β, και 2, παρ. 8, του Ν 3844/2010. Χωρίς τη ρητή αδειοδότηση, η οποία γίνεται μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους: α) Προκύπτουν κίνδυνοι για την σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών (εφόσον δεν έχει ελεγχθεί το κτήριο και η επάρκεια του διευθυντή), ιδίως εφόσον στις Ερασιτεχνικές Σχολές δύνανται να φοιτούν ακόμη και νήπια από την ηλικία των 3 ετών), β) Δεν εξασφαλίζεται ότι η Σχολή επιτυγχάνει στόχους πολιτιστικής πολιτικής – παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (χωρίς τον έλεγχο των προσόντων του διευθυντή αλλά και του κτηρίου) καθώς σύμφωνα με το άρθρο 1, του ΠΔ 457/1983, στις Ερασιτεχνικές Σχολές διδάσκονται τα μαθήματα των Ανωτέρων Σχολών Χορού (του ΠΔ 372/1983), γ) Υπάρχουν κίνδυνοι εξαπάτησης των σπουδαστών αναφορικά με την ισχύ των παρεχόμενων βεβαιώσεων σπουδών (καθώς απαγορεύεται η χορήγηση διπλωμάτων και πτυχίων).
KOΣΤΟΣ:
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) καταβάλλονται:
Α) Παράβολο 440,20 ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου στις περιπτώσεις αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.
Β) Παράβολο 146,73€ ευρώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου στις περιπτώσεις αιτήματος μεταστέγασης Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.
Τα παραπάνω ποσά είναι δυνατό να διαφοροποιούνται με νεώτερη Κ.Υ.Α.

Skip to content