ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Αίτηση – Δήλωση (Το παρόν έντυπο)
2)
Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3)
Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4)
Δύο Πιστοποιητικά Γιατρών: Παθολόγου και Οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με την Υπηρεσία (η ισχύς των Πιστοποιητικών είναι εξάμηνης διάρκειας).
Στους γιατρούς απαιτείται να προσκομιστούν δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου και θα καταβληθεί το ποσό των δέκα ευρώ στον καθένα.
5)
e-παράβολο : 98 ΕΥΡΩ (Κωδ. 0036) για την πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία
e-παράβολο : 27,02 ΕΥΡΩ (Κωδ 0062) για ταυτόχρονη χορήγηση ερασιτεχνικής κατηγορίας
6)
Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας και επίδειξη αυτής


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για την συμμετοχή σε κάθε θεωρητική εξέταση απαιτείται  e-παράβολο των 15 ευρώ (κωδ. 2037)
Για την συμμετοχή σε κάθε πρακτική εξέταση απαιτείται  e-παράβολο των 15 ευρώ  (κωδ. 2038)
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :  
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο