ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποχαρακτηρισμός οχήματος Δημοσίας Χρήσης – (ΑΚ15)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
3) Κρατικές Πινακίδες Οχήματος
4) Βιβλίο Μεταβολών
5) Βεβαίωση περί μη οφειλής Τελών Κυκλοφορίας
6) Υπεύθυνη Δήλωση με το αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του οχήματος  και για το αν έχουν επέλθει μεταβολές στο όχημα και ποιές ή Πρακτικό Επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα
7) Στην περίπτωση Τουριστικού ΔΧ λεωφορείου απαιτείται σχετική απόφαση ΕΟΤ
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση αποχαρακτηρισμού και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Τα ρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία ως Ρ του προς αποχαρακτηρισμό ρυμουλκού τίθενται σε ακινησία ή τίθενται σε κυκλοφορία ως Ρ άλλου ρυμουλκού του ιδίου ιδιοκτήτη.
 
 

Skip to content