ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άδεια εργασίας αλλοδαπού πολίτη ως ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνημμένα:
1) Θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011
2) Πιστοποιητικό δημόσιου υγειονομικού φορέα που βεβαιώνει ότι δεν πάσχω από μολυσματική ασθένεια.
3) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο