ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντικατάσταση Παλαιών Αδειών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ Υ.Δ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Παρατηρήσεις:
Στην περίπτωση που ο Αρχιτεχνίτης, Συντηρητής ή ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας  ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικίας περιφέρειας, η οποία του  χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας (άρθρο 15  Π.Δ. 108/2013)
 
1)            Για αντικατάσταση άδειας:    βοηθού ηλεκτροτεχνίτη – ηλεκτροτεχνίτη :
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια  βοηθού ηλεκτροτεχνίτη – ηλεκτροτεχνίτη
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
4.            Φάκελο με λάστιχο
2)            Για αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας:    Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου – Αρχιτεχνίτη  –      Εργοδηγού   της   οποίας η ημερομηνία θεώρησης:
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου- Αρχιτεχνίτη- Εργοδηγού
3.            2 πρόσφατες φωτογραφίες
4.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
5.            α. Εμπρόθεσμη αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας: Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού δέκα (10) ευρώ σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77.
β. Εκπρόθεσμή αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας:
•             Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού διακοσίων (200) ευρώ αν η καθυστέρηση είναι μέχρι ένα (1) έτος και τετρακοσίων (400) ευρώ αν η καθυστέρηση είναι μεταξύ ενός (1) και πέντε (5) ετών, σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77, και
•             i) Βεβαίωση υπηρεσίας δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή ii) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
6.            Φάκελο με λάστιχο
 
ΑΙΤΗΣΗ Υ.Δ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Παρατηρήσεις:
Στην περίπτωση που ο Αρχιτεχνίτης, Συντηρητής ή ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας  ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικίας περιφέρειας, η οποία του  χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας (άρθρο 8 Π.Δ. 115/2012)
 
1)            Για αντικατάσταση άδειας:    Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης,2ης,3ης,4ης ειδικότητας:
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια  βοηθού ή εγγραφή στα Μητρώα Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                       άδεια εργασίας ή παραμονής.
4.            Φάκελο με λάστιχο
2)            Για αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας: Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης,2ης,3ης,4ης ειδικότητας :
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια Πρακτικού Μηχανικού ή Θερμαστή ή Αρχιθερμαστή
3.            2 πρόσφατες φωτογραφίες
4.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
5.            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού δέκα (10) ευρώ σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77.
6.            Φάκελο με λάστιχο
 
ΑΙΤΗΣΗ Υ.Δ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
Παρατηρήσεις:
Στήν περίπτωση που ο Αρχιτεχνίτης, Συντηρητής ή ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας  ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικίας περιφέρειας, η οποία του  χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας (άρθρο 8 Π.Δ. 115/2012)
 
1)            Για αντικατάσταση άδειας:    βοηθού Ηλεκτροσυγκολλητή/Οξυγονοκολλητή :
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια  βοηθού
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
4.            Φάκελο με λάστιχο
2)            Για αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας: Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή/Οξυγονοκολλητή Β΄τάξης Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή/Οξυγονοκολλητή Α τάξης  :
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια Ηλεκτροσυγκολλητή/Οξυγονοκολλητή
3.            2 πρόσφατες φωτογραφίες
4.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
5.            Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού δέκα (10) ευρώ σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77.
6.            Φάκελο με λάστιχο
 
ΑΙΤΗΣΗ Υ.Δ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Παρατηρήσεις:
Στην περίπτωση που ο Αρχιτεχνίτης, Συντηρητής ή ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας  ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικίας περιφέρειας, η οποία του  χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας (άρθρο 10 Π.Δ. 112/2012)
 
1)            Για αντικατάσταση άδειας:    βοηθού υδραυλικού :
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια  βοηθού υδραυλικού
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
4.            Φάκελο με λάστιχο
2)            Για αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας:    Εγκαταστάτη Υδραυλικού – Αρχιτεχνίτη  –      Εργοδηγού   της   οποίας η ημερομηνία θεώρησης:
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού- Αρχιτεχνίτη- Εργοδηγού
3.            2 πρόσφατες φωτογραφίες
4.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
5.            α. Εμπρόθεσμη αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας: Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού δέκα (10) ευρώ σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77.
β. Εκπρόθεσμή αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας:
•             Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού διακοσίων (200) ευρώ αν η καθυστέρηση είναι μέχρι ένα (1) έτος και τετρακοσίων (400) ευρώ αν η καθυστέρηση είναι μεταξύ ενός (1) και πέντε (5) ετών, σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77, και
•             i) Βεβαίωση υπηρεσίας δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή ii) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
6.            Φάκελο με λάστιχο
 
ΑΙΤΗΣΗ Υ.Δ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΜΕ
Παρατηρήσεις:
Στήν περίπτωση που ο Χειριστής Μηχανημάτων Έργου απασχολείται  με εξαρτημένη σχέση εργασίας  ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικίας περιφέρειας, η οποία του  χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας (άρθρο 12 Π.Δ. 113/2012)
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)    Για χορήγηση άδειας (αντικατάσταση αδειών) :
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια
3.            2 πρόσφατες φωτογραφίες
4.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
5.            α. Εμπρόθεσμη αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας: Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού δέκα (10) ευρώ σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77.
6.            Φάκελο με λάστιχο
 
ΑΙΤΗΣΗ Υ.Δ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Παρατηρήσεις:
Στην περίπτωση που ο Αρχιτεχνίτης ή ο Εργοδηγός Ψυκτικός απασχολείται  με εξαρτημένη σχέση εργασίας  ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικίας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας (άρθρο 10 Π.Δ. 1/2013)
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)            Για χορήγηση αναγγελίας (αντικατάσταση άδειας Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων):
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
3.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  
a.            άδεια εργασίας ή παραμονής.
4.            Φάκελο με λάστιχο
2)            Για χορήγηση άδειας (αντικατάσταση αδειών που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το (π.δ. 87/1996) των οποίων η ημερομηνία θεώρησης:
1.            Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση (Γνήσιο Υπογραφής από Κ.Ε.Π. – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ)
2.            Υφιστάμενη Άδεια Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης 2ης Ειδικότητας ή Γενικών Εφαρμογών
3.            2 πρόσφατες φωτογραφίες
4.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής.
5.            α. Εμπρόθεσμη αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας: Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού δέκα (10) ευρώ σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77.
β. Εκπρόθεσμή αντικατάσταση υφιστάμενης άδειας:
•             Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική τράπεζα ποσού διακοσίων (200) ευρώ αν η καθυστέρηση είναι μέχρι ένα (1) έτος και τετρακοσίων (400) ευρώ αν η καθυστέρηση είναι μεταξύ ενός (1) και πέντε (5) ετών, σε λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας υπ’ αριθμ. 225/545407-77, και
•             i) Βεβαίωση υπηρεσίας δύο (2) ετών, από αντίστοιχο εργοδότη, ή ii) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης και τον αριθμό του τιμολογίου, σχετικά με την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
6.            Φάκελο με λάστιχο

Μετάβαση στο περιεχόμενο