ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανταλλαγή κατηγορίας Β που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε Ελληνική – (ΑΟ26)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπλήρωση της άλλης σελίδας του εντύπου)
2) Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3) Φωτοαντίγραφο ισχύοντος ξένου διαβατηρίου ή Ταυτότητας αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα
4) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
5) Η Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτής
6) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
7) Παράβολα 60€ (κωδ. 0020) και 48€ (κωδ. 0032) για την Β ερασιτεχνική κατηγορία
8) Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, (επιπλέον νευρολόγο ή ψυχίατρο και ΩΡΛ για τους άνω των 80 ετών). Η ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών και οδηγών δύναται να διενεργείται από: α) ιδιώτες ιατρούς που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο ως φυσικά πρόσωπα, ή β) ιατρούς που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής
9) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για την απόδειξη της διαμονής στην Ελλάδα για όσους έχουν εκδώσει κατηγορίες στην ξένη άδεια οδήγησης (από τις 02/06/2001 και έπειτα). Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο έκδοσης της Αλβανικής Άδειας είχαν επαναπατριστεί ενώ ήδη είχαν εκδώσει ΑΦΜ στην Ελλάδα η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βεβαίωση στην οποία αποτυπώνονται τα χρονικά διαστήματα κατοχής της Άδειας διαμονής στην Ελλάδα
10) Επίσημη μετάφραση* στην ελληνική γλώσσα, θεωρημένη από την προξενική αποστολή των Ηνωμένων Εμιράτων στην Ελλάδα, της άδειας οδήγησης
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Έλληνες πολίτες: Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ: Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ: α) φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και
β) φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπο της) επέχει θέση άδειας παραμονής, η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, η ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής εκδοθείσα βάσει των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. «Εφόσον η ισχύς υποβληθέντος με την αίτηση κατά τα ανωτέρω εγγράφου πιστοποίησης της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα λήγει πριν την περάτωση της αιτούμενης διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου στην Υπηρεσία έγγραφο κατά τα ανωτέρω που να πιστοποιεί αυτή.»
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
1)   Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα (185 ημέρες πριν την υποβολή αίτησης)
2)   Να είναι κάτοικος της περιοχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Μεταφορών που υποβάλλει την αίτηση
3)   Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
4)   Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή Τρίτης Χώρας (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν)
5)   Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
6)   Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης
7)   Κατά την ημερομηνία (μετά την 2 Ιουνίου 2001) αρχικής  χορήγησης της Β κατηγορίας της ξένης άδειας να είχε μόνιμη διαμονή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
8)  Να μην έχει ανανεωθεί (πεδίο 4α) η άδεια οδήγησης  μετά τις 07/05/2021, εφόσον είχε την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τον χρονικό διάστημα της ανανέωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η Δ/νση Μεταφορών θα ζητήσει από την Αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων  πληροφορίες για την γνησιότητα και την ισχύ της άδειας καθώς και βεβαίωση ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής μέσω της προξενικής Αποστολής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα.  Επίσης αναζητείται Υπηρεσιακώς, η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα από τις 02/06/2001 και έπειτα, για όσους δεν έχουν προσκομίσει βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ).  

*         Εναλλακτικά, αντί της ως άνω μετάφρασης, δύναται να υποβάλλεται, θεωρημένο κατά τα ανωτέρω:
α)  Το Πιστοποιητικό με τίτλο «To whom it may concern Certificate», στην αγγλική γλώσσα, το οποίο εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου https://es.adpolice.gov.ae/trafficservices/PublicServices/Introduction.aspx?Culture=en#DriversServices  ή,
 
β)  Έγγραφο με τίτλο «Licence Data Verification», στην αγγλική γλώσσα, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εμπεριέχει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναγράφονται σε εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης και δύναται να εμπεριέχει και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ισχύ και εγκυρότητα της άδειας οδήγησης.

Skip to content