ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικών κατηγοριών (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) – (ΑΟ01)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Δήλωση (Το παρόν έντυπο)
2. Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4. Δύο Πιστοποιητικά Ιατρών – Παθολόγου και Οφθαλμίατρου (η ισχύς των πιστοποιητικών είναι έξι (6) μήνες)
5. e-Παράβολο: 108 ευρώ (Κωδ. 0039) για την πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία
e-Παράβολο: 27,02 ευρώ (Κωδ. 0062) για ταυτόχρονη χορήγηση ερασιτεχνικής κατηγορίας
6. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας και επίδειξη αυτής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για την συμμετοχή σε κάθε θεωρητική εξέταση απαιτείται e-παράβολο των 15 ευρώ (κωδ. 2037)
Για την συμμετοχή σε κάθε πρακτική εξέταση απαιτείται e-παράβολο των 15 ευρώ (κωδ. 2038).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση
Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το ανωτέρω χρονικό διάστημα, για τους Ευρωπαίους πολίτες, υποβάλλονται επιπλέον 2 τουλάχιστον δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την παραμονή τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την αίτηση

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο