ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ερασιτεχνικών κατηγοριών (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) – (ΑΟ01)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση – Δήλωση (Το παρόν έντυπο)
2. Αίτηση εκτύπωσης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3. Μια (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
4. Δύο πιστοποιητικά ιατρών – παθολόγου και οφθαλμίατρου. Η ισχύς των πιστοποιητικών είναι έξι (6) μήνες. Η ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών και οδηγών δύναται να διενεργείται από: α) ιδιώτες ιατρούς που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο ως φυσικά πρόσωπα, ή β) ιατρούς που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής
5. Για την πρώτη ερασιτεχνική κατηγορία (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β):
Άδεια οδήγησης (Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση): 60€ (κωδ: 0020)
Εκτύπωση της Άδειας Οδήγησης: 30€ (κωδ. 0028)
Πάγιο τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων: 18€ (κωδ. 0061)
[αντί για τα ποσά των περιπτώσεων 2 & 3 μπορεί να εκδοθεί ενοποιημένο παράβολο 48€ (κωδ. 0032)]
Για ταυτόχρονη χορήγηση ερασιτεχνικής κατηγορίας: 27,02€ (κωδ. 0062)
6. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας και επίδειξη αυτής
7. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης εξαχθείσα από την ενότητα «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ενδιαφερομένου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για την συμμετοχή σε κάθε θεωρητική εξέταση απαιτείται e-παράβολο των 15 ευρώ (κωδ. 2037)
Για την συμμετοχή σε κάθε πρακτική εξέταση απαιτείται e-παράβολο των 15 ευρώ (κωδ. 2038).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Έλληνες πολίτες: Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ: Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ: α) φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή και
β) φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπο της) επέχει θέση άδειας παραμονής, η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, η ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής εκδοθείσα βάσει των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ. Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. «Εφόσον η ισχύς υποβληθέντος με την αίτηση κατά τα ανωτέρω εγγράφου πιστοποίησης της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα λήγει πριν την περάτωση της αιτούμενης διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου στην Υπηρεσία έγγραφο κατά τα ανωτέρω που να πιστοποιεί αυτή.»

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο και θεώρηση γνησίου υπογραφής στο Έντυπο Εκτύπωσης.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
Skip to content