ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη-ραδιοερασιτεχνικού σταθμού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων άνευ αντλιών καυσίμων
Τίτλος Δικαιολογητικού

Υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
1)
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης2,5.
2) i) e-Παράβολο 26 ευρώ (για εμπρόθεσμη αίτηση- Κωδ. 5115)  ή
  ii) e-Παράβολο 35 ευρώ (για εκπρόθεσμη αίτηση – Κωδ. 5116)
3) Την πρωτότυπη άδεια ραδιοερασιτέχνη
4) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το μόνιμο χώρο εγκατάστασης του σταθμούβάσης, εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικία και ότι η άδεια ραδιοερασιτέχνη θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά  και όχι επαγγελματικά.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1)
Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική πράξη του  εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη).
2)
Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία το νωρίτερο μέχρι και έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της άδειας.     

Skip to content