ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου       
2.            Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια , την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου  
3.            Κατάθεση Παραβόλου 15€ στον Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αρ. λογαριασμού  225/545407-77.     
4.            Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών τουλάχιστον Υ.Ε. 
5.            Φάκελος με λάστιχο      
6.            Αδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β        
7.            Η παρούσα ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  Θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής              
ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΕΙ – ΤΕΙ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.                           Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.    Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.
3.            Κατάθεση Παραβόλου 17 € στον Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αρ. λογαριασμού 225/545407-77.
4.       Φάκελος με λάστιχο
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση τη Μηχανολογία, του Τεχνολογικού Τομέα ή Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή  Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση τη Ηλεκτρολογία, του      Τεχνολογικού Τομέα
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας ΤΕΕ (για διπλωματούχους μηχανικούς)
 
Χρόνος: Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, με απόφασή της απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο την άσκηση μέρους ή του συνόλου των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).
Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Κόστος: 17 €
 
ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΙ – ΤΕΙ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
2.                           Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.    Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.
3.            Κατάθεση Παραβόλου 15 € στον Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αρ. λογαριασμού 225/545407-77.
4.       Φάκελος με λάστιχο
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Β1. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ (Π.Δ. 112/2012, ΦΕΚ 197 Α΄)
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση τη Μηχανολογία, του Τεχνολογικού Τομέα
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
Β2. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ  (Π.Δ. 114/2012, ΦΕΚ 199 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή  Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του Τεχνολογικού Τομέα
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
Β3. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  1ης , 2ης , 3ης & 4ης Ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Κλωστοϋφαντουργίας ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης ή Οχημάτων του Τεχνολογικού Τομέα, ή
1.3  Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Ν. 2638/1998  
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
Β4. ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  1ης Ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης του Τεχνολογικού Τομέα
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
Β5. ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ης Ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Αυτοματισμού ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Κλωστοϋφαντουργίας ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού ή Ναυπηγικής ή Τεχνολογίας Αντιρρύπανσης ή Οχημάτων του Τεχνολογικού Τομέα
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
Β6. ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  3ης Ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας) ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ναυπηγικής του Τεχνολογικού Τομέα
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
Β7. ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  4ης Ειδικότητας (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου των τμημάτων Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (κατεύθυνση Μηχανολογίας) ή Ναυπηγικής του Τεχνολογικού Τομέα
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
Β8. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
Β9. ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Β΄ΤΑΞΗΣ (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2    Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος χημικού μηχανικού ή μεταλλειολόγου μηχανικού ή μεταλλουργού μηχανικού ή μηχανικού μεταλλείων, ή
1.3   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγού Μηχανικού
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.3, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
Β10. ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ Α΄ΤΑΞΗΣ (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
Β11. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ  (Π.Δ. 1/2013, ΦΕΚ 3 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934,  ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή  Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας, του Τεχνολογικού Τομέα
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1   Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης   ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Διεπιστημονικού   Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3.   Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας (όταν από τον τίτλο σπουδών   δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση)
4.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
5.     Επικυρωμένο αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας (για διπλωματούχους μηχανικούς)
 
Χρόνος: Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, με απόφασή της απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο την άσκηση μέρους ή του συνόλου των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).
Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Κόστος: 15 €
 
ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.            Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.            Κατάθεση Παραβόλου 17€ στον Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αρ. λογαριασμού  225/545407-77.
4.            Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
5.            Φάκελος με λάστιχο
 
ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
3.                           Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.  Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής περί των στοιχείων του αιτούντος (για τεχνίτες ψυκτικούς)
3.            Κατάθεση Παραβόλου 15 € στον Τραπεζικό Λογαριασμό: «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» αρ. λογαριασμού  225/545407-77.
4.       Φάκελος με λάστιχο
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Β1. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ (Π.Δ. 112/2012, ΦΕΚ 197 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, ή
1.3   Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επιπέδου 1  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, ή
1.4   Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επιπέδου 1  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ή
1.5   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, ή
1.6   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», ή
1.7   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού», ή
1.8   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων», ή
1.9   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικού», ή
1.10 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων», ή
1.11 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 και ισοτίμων Σχολών ειδικότητας  «Τεχνίτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», ή
1.12 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του β.δ. 3/52 και ν.δ. 212/69 (κατώτερες) ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικού», ή
1.13 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολής, η οποία κατέστη ισότιμη και αντίστοιχη των περιπτώσεων 1.1 έως 1.5. μετά την έκδοση του Π.Δ. 112/2012 
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1         Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.5, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
3.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
Β2. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (Π.Δ. 114/2012, ΦΕΚ 199 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής
      (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων, ή
1.2 Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, ή
1.3 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης», ή
1.4 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ταχύρρυθμης σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας συντηρητών λεβητοστασίου, ή
1.5 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», ή
1.6 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/52 (Α΄ 157) και του ν.δ. 212/69 (Α΄ 112) (κατώτερες) ειδικότητας «Τεχνιτών Στροβίλων – Λεβήτων», ή
1.7 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολής, η οποία κατέστη ισότιμη και αντίστοιχη των περιπτώσεων 1.1 έως 1.2. μετά την έκδοση του Π.Δ. 114/2012 
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1         Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.2, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
3.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
Β3. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) τομέα μηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, ή
1.3   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, ή
1.4   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων», «Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών», ή
1.5   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Εργαλειομηχανών CNC», «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» ή πτυχίου ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού», ή
1.6   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Εργαλειομηχανών», «Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών», ή
1.7   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής», ή
1.8   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Μέσων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 και ισοτίμων Σχολών τμήματος «Μηχανολόγου, Μηχανικού εμπορικού ναυτικού», «Ναυπηγού», «Μηχανικού Αεροσκαφών», ή
1.9   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου κατώτερων Τεχνικών σχολών ν.δ. 580/1970 και ισοτίμων Σχολών ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη», ή
1.10 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του β.δ. 3/52 και του ν.δ. 212/69 (κατώτερες) ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη», «Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας», «Τεχνίτη Χυτηρίων», «Τεχνίτη μηχανών Εσωτερικής Καύσης», «Τεχνίτη Στροβίλων-Λεβήτων», «Μηχανικών Αεροσκαφών»,  ή
1.11 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη», «Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας», «Τεχνίτη μηχανών Εσωτερικής Καύσης», «Μηχανικοί Κατασκευής Εργαλειοσυστημάτων», «Μηχανικοί Συντήρησης-Χειρισμού Εργαλειομηχανών»,  ή
1.12 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολής, η οποία κατέστη ισότιμη και αντίστοιχη των περιπτώσεων 1.1 έως 1.3 μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012 
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1         Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.3, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
3.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
Β4. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ (Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων, ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Λ Τομέα Μηχανολογικού, ή
1.3   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου Τομέα Μηχανολογικού, ή
1.4   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, ή
1.5   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων, ή
1.6   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου, τομέα Μηχανολογικού, ή
1.7   Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου (για αιτούντες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος), ή
1.8   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολής, η οποία κατέστη ισότιμη και αντίστοιχη των περιπτώσεων 1.1 έως 1.7 μετά την έκδοση του Π.Δ. 115/2012 
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1         Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.7, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
3.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
Β5. ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ (Π.Δ. 1/2013, ΦΕΚ 3 Α΄)
1.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα:
1.1   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Τομέα Μηχανολογίας, Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, ή
1.2   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων, ή
1.3   Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, ή
1.4   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ειδικότητας «Ψυκτικών εγκαταστάσεων & Κλιματισμού», ή
1.5   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Ψυκτικών εγκαταστάσεων & Κλιματισμού», ή
1.6   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων», ή
1.7   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας «Τεχνίτη Ψυκτικών Μηχανημάτων», ή
1.8 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων», ή
1.9   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας  «Τεχνίτης Ψύξεως», ή
1.10 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Β.Δ. 3/52 και του Ν.Δ. 212/69 ειδικότητας «Τεχνίτου Ψυκτικών Μηχανημάτων», ή
1.11 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Μέσης Τεχνικής Σχολής Ν.Δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ή
1.12 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Σχολής, η οποία κατέστη ισότιμη και αντίστοιχη των περιπτώσεων 1.1 έως 1.3 μετά την έκδοση του Π.Δ. 1/2013 
2.            Για όσους έχουν τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης):
2.1         Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τίτλους των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1 έως 1.3, και
2.2         Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).
3.   Για υπηκόους της Ε.Ε. που έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί:
        Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε ή το Σ.Ε.ΑΤ.Ε.Κ.
 
Χρόνος: Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, με απόφασή της απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο την άσκηση μέρους ή του συνόλου των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).
Στον αιτούντα, ο οποίος θεωρεί ότι η αίτησή του δεν γίνεται δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.
Κόστος: 15 € 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ – ΤΕΙ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Δικαιολογητικά
1             Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής)            
2             Απόδειξη Κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα ποσού 15 € στο
λογαριασμό της Περιφέρειας  Δυτικής   Ελλάδος  με αριθμό 225/545407-77      ή     ΙΒΑΝ: GR83 0110 2250 0000 2255 4540 777
3.            Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών   
4.            Φάκελος με λάστιχα      
Για την αναγγελία του βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου επί πλέον απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α/Α        Δικαιολογητικό 
1             Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου         
2             Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β.
(Η άδεια οδήγησης δεν απαιτείται για τους υποψήφιους βοηθούς χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8 – ειδικές εργασίες ανύψωσης).

Skip to content