ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Ν.4025 (ΦΕΚ 228/Α/2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις »
2.  Ν. 4067 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.»
3.  Αριθμ 146163/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1537/Β/08-05-12) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.  Αριθμ. ΔΥ8/Γ.Π.οικ. 57483 Υ.Α. (ΦΕΚ 1804/Β/2014) «Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
5.  Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516 Υ.Α. (ΦΕΚ 3206/Β/2014) «Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας»
6.  Αριθμ. πρωτ.ΔΥ8β/Γ.Π./οικ.88533 /8-10-2014(ΑΔΑ:675ΕΘ-Μ2Ρ)εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τη  Θεώρηση σχεδίων για τη δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
7.  Αριθμ. Πρωτ: Γ1δ/Γ.Π. 24031/20/2/2015 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΝΖΑ465ΦΥΟ-ΗΦΟ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά Διευκρινήσεις σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των Υγειονομικών Μονάδων
8.  N.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/07-08-2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 30.
9.  Αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.7273 Υ.Α. (ΦΕΚ 1152/Β/29-03-2018) «Καθορισμός των πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) όπως ορίζονται στο άρθρο 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017)» .
10.  Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ.43245 Υ.Α. (ΦΕΚ 2179/Β/12-06-2018) «Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α) ωτορινολαρυγγολογίας και β) δερματολογίας /αφροδισιολογίας»
11.  Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14-06-2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», άρθρα 31 & 122.
12.  Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.46632/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2283/Β/15-06-2018) «Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας»
13.  Η αριθμ. Δ1ε/Γ.Π.οικ.84733/2018 (ΑΔΑ 67ΠΑ465ΦΥΟ-Φ4Κ) Εγκύκλιος του Υ.Υ. «Διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης  Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας».
14.  Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/09-3-2019) «Εκσυγκρονισμός και Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και άλλες διατάξεις» άρθρο 4 (βάσει της παρ.6 του άρθρου 3 της Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.46632/2018 Υ.Α.  – ΦΕΚ 2283/Β/15-06-2018)
15.  N.4737/2020(ΦΕΚ 204/Α/22-10-2020) «Κύρωση της από 24-9-2020 τροποποίηση της από 26-7-2018 Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.ΩΝΑΣΗΣ”(ALEXANDER S.ONASSIS PUPLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Ι.Π.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» άρθρα 7, 8 & 9.
 

Σημείωση:
Επισημαίνουμε ότι για την ανανέωση της  Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας της Μ.Η.Ν. ανά τριετία απαιτείται η υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία:
 
Ονομαστικός κατάλογος προσωπικού ανα ειδικότητα
Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
Σύμβαση διαχείρισης αποβλήτων
Συμβάσεις διαχείρισης ιματισμού, σίτισης, συντήρησης ανελκυστήρων, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, καθαριότητας κλπ (εφόσον υφίστανται).

Skip to content