ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων – (Τ08Α)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου εκμεταλλευτή του σταθμού «ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου ή γηπέδου για την χρησιμοποίησή του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων».
2)
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης1
3)
Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης1
4)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής του σταθμού σε κλίμακα 1:200 και ακτίνα 50 μ. σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με τη παράγραφο 1β ου άρθρου 29 του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
5)
Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 170078/7-10-2013 .Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2507) ή Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων2.
6)
Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης του σταθμού μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας και του γραφείου κίνησης, σε 2 αντίτυπα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
7)
Τεχνική Έκθεση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δύο αντίτυπα του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού.
8)
Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο υπεύθυνου διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού μελετητή της εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι η θέση……..που βρίσκεται και πρόκειται να εγκατασταθεί ο υπαίθριος σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για τη λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
9) Ειδικά για την περίπτωση λειτουργίας μετά τις 18:00 απαιτούνται επιπλέον:
i)
Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε δύο αντίτυπα
ii)
Τεχνική Έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε δύο αντίτυπα
iii)
Προϋπολογισμός δαπάνης σε δύο αντίτυπα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις
10)
Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ ότι υπεβλήθη δήλωση έναρξης εκμετάλλευσης του υπόψη σταθμού.
11)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού ότι:
α) η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συνυποβαλλόμενα σχεδιαγράμματα,
β) κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις του Π.Δ/τος 455/76, όπως ισχύει και
γ) έχουν τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ανά 10 θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον 6 κιλών.
12)
Οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για όσες από τις εγκαταστάσεις του υπαίθριου σταθμού απαιτείται από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία (οικίσκος – γραφείο επιχείρησης, περίφραξη, ασφαλτόστρωση κ.λ.π.).
13)
Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, για την προμήθεια του απαραίτητου αριθμού πυροσβεστήρων (ένας πυροσβεστήρας ανά 10 θέσεις στάθμευσης), τουλάχιστον 6 κιλών.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έναρξης λειτουργίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του υπαίθριου σταθμού έχει χρονική ισχύ τριών (3) ετών και μπορεί να ανανεωθεί εφόσον υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………….αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι………………………………………….» (το κείμενο κατά περίπτωση).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1)
Σε περίπτωση που ο υπαίθριος σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, χορηγείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’αριθμ. 465/1970 Β.Δ., όπως ισχύει.
2)
Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων μικρότερο των 200 θέσεων στάθμευσης δεν απαιτείται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ.
3) Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 200 θέσεις στάθμευσης έως και 499 θέσεις εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε Π.Π.Δ. από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών.
4) Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτουν από 500 θέσεις στάθμευσης έως και 2999 θέσεις απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, από την Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της.
5) Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 3000 θέσεις στάθμευσης και άνω, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Skip to content