ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γνωστοποίηση λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων – (Τ08)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Έναρξη δραστηριότητας (myAADE)
2) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης αρμόδιου μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας
3) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας
4) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
5) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού για εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης
6) Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169)
7) Απόφαση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)
8) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού για τοποθέτηση πυροσβεστήρων στον σταθμό.
9) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή του σταθμού με πυροσβεστήρες.
10) Αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 100€ (κωδ. 0265)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και άδεια διαμονής ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και άδεια παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ. για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε:
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1)  Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου υπάγονται οι υπαίθριο χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κατά την υποβολή αρχικής γνωστοποίησης και από τον φορέα της δραστηριότητας όταν πρόκειται για μεταβολή ή παύση.
2)  Αρχική (νέα) γνωστοποίηση υποβάλλεται για την πρώτη εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση («νέα δραστηριότητα»). Επίσης αρχική (νέα) γνωστοποίηση («υφιστάμενη δραστηριότητα») υποβάλλεται και για τη δραστηριότητα, που λειτουργεί με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας και πρόκειται να μεταβάλει στοιχεία της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ή της άδειας λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει πρώτα αρχική (νέα) γνωστοποίηση με τα στοιχεία που υπάρχουν στη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή στην άδεια λειτουργίας και στη συνέχεια υποβάλλει μεταβολή γνωστοποίησης.
3)  Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της γνωστοποίησης, εκτός από μεταβολή του τόπου άσκησης της δραστηριότητας για την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση.
4)  Αφορά την οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση.
5)  Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, αν δεν υπάρχει σαφής ταχυδρομική διεύθυνση.
6)  Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από ΕΓΣΑ 87 σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 για ένα σημείο εντός της εγκατάστασης, επιπρόσθετα μπορεί να απεικονίζονται στο GOOGLEMAPS για την διευκόλυνση των ελέγχων.

Skip to content