ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ αντλιών καυσίμων – (Τ11)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου 58,70 Ευρώ ή e-παράβολο
2)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα1 της περιοχής, σε δύο αντίτυπα σε κλίμακα 1:500, θεωρημένο ως προς το επιτρεπτό της χρήσης του σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων και τους όρους δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρων (μ.) περιμετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του Σταθμού2.
3)
Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 170613/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2505).
4)
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης 2
5)
Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης
6)
Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριμένα:
α)
κατόψεις, όλων των επιπέδων των χώρων ή κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλ. γραφείο, αποθήκες εμπορευμάτων & αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων)
β)
ενδεικτικές χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων.
γ)
Κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων
δ)
Σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι – έξοδοι του Σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθμευσης και γενικά η όλη λειτουργική διάταξη του Σταθμού.
7)
Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριμένα:
Ι)
Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες, μικρομεγαφωνικές εγκαταστάσεις (εάν προβλέπονται), τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
ΙΙ)
Πλήρη σχέδια εξαερισμού του χώρου της αποθήκης τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
ΙΙΙ)
Πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθμού, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
IV)
Πλήρες σχέδιο ύδρευσης και αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας Ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και βιολογικός καθαρισμός. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.
8)
Σχέδια Σήμανσης, σε δύο αντίτυπα, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους – εξόδου του σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την
ενημέρωση και καθοδήγηση του συναλλασσόμενου κοινού και των οδηγών.
9)
Γενική Τεχνική έκθεση3, σε δύο αντίτυπα, η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για τη δομή του σταθμού, τον τύπο στο οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
10)
Ειδικά σχέδια, σε δύο αντίτυπα, εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεωρήσεως, εάν ο σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις.
11)
Προϋπολογισμός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, δαπάνης διαρθρωμένη κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόμενος από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό άλλης ειδικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.
12)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται ότι, η κατασκευή του Σταθμού και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του Π.Δ. 79/2004, όπως ισχύει.
13)
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.
14)
Άδεια δόμησης ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα του κτιρίου.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έναρξης λειτουργίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου είναι αορίστου χρόνου και κοινοποιείται στην οικεία Υπηρεσία Πολεοδομίας, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………….αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι………………………………………….» (το κείμενο κατά περίπτωση).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1)
Για τα συνεργεία που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, το σχεδιάγραμμα αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως προς το ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου με την οδό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 143/89, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4του Π.Δ. 401/93 (Α’ 170) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ. 465/70, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 509/84 (Α’ 181) και ισχύει σήμερα.
2)
Τα σχέδια κατατίθενται σε κλίμακα 1:50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τις διαστάσεις τους (πλάτος, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λπ.), όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τομή, όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση που πρέπει να έχουν οι ράμπες και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.
3)
Σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89, όπως ισχύει, για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων επί εθνικών οδών εκδίδεται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αντίστοιχα για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων που έχουν πρόσωπο επί επαρχιακών οδών εκδίδεται έγκριση εισόδου-εξόδου.
4)
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή).
5)
Η υποβολή αναθεωρημένης άδειας σε περίπτωση νομίμως ανεγερθέντος κτιρίου δεν απαιτείται σε περίπτωση που η χρήση της οικοδομικής του άδειας είναι Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση).

Μετάβαση στο περιεχόμενο