ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων – (Τ12)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης Δημοσίου Ταμείου1 ή e-παράβολο
2)
Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα2 της περιοχής σε δύο αντίτυπα σε κλίμακα 1:500 στο οποίο απεικονίζονται οι υφιστάμενες χρήσεις σε ζώνη 100 μέτρων (μ.) περιμετρικά του οικοπέδου ή γηπέδου του σταθμού2.
3)
Βεβαίωση χρήσεων γης που χορηγείται από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία στην οποία βεβαιώνεται ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ο Σταθμός βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των χρήσεων γης.
4)
Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 170613/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2505).
5)
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης3
6)
Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης
7)
Αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριμένα:
α)
κατόψεις, όλων των επιπέδων των κτιρίων που απαρτίζουν τον Σταθμό (δηλ. κυρίως Σταθμός, αίθουσα αναμονής, εκδοτήρια, αποθήκες αποσκευών, τυχόν χώρος πλυντηρίων όπου θα εμφαίνονται σαφώς οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις των εμποδιζομένων ατόμων κ.λ.π.)
β)
ενδεικτικές χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων
γ)
Κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων
δ)
Σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Σταθμού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι – έξοδοι του Σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι αποβάθρες, οι χώροι στάθμευσης, ράμπες και «σκάφες» για τη διακίνηση των εμποδιζομένων ατόμων κ.λ.π.
8)
Ηλεκτρολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα και συγκεκριμένα:
α)
Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια των κτιρίων, με πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες, μικρομεγαφωνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών πινάκων δρομολογίων (εάν προβλέπονται)
β)
Πλήρη σχέδια ύδρευσης και αποχέτευσης συνοδευόμενα από κατακόρυφα διαγράμματα και πλήρη αναγραφή διαστάσεων, συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
γ)
Πλήρη σχέδια θέρμανσης – εξαερισμού – κλιματισμού, συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
δ)
Πλήρες σχέδιο ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του Σταθμού, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους ή στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων επί τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
ε)
Πλήρες σχέδιο ύδρευσης και αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου, στο οποίο απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας Ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί βόθροι ή στεγανές δεξαμενές ή και βιολογικός καθαρισμός. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων.
9)
Σχέδια Σήμανσης, σε δύο αντίτυπα, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους – εξόδου του σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο υλικό απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του επιβατικού κοινού και των οδηγών.
10)
Γενική Τεχνική έκθεση4, σε δύο αντίτυπα, η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για τη δομή του σταθμού, τον τύπο στο οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
11)
Ειδικά για τους Σταθμούς των κατηγοριών 3, 4 και 5 απαιτείται έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την αρμόδια υπηρεσία.
12)
Ειδικά σχέδια, σε δύο αντίτυπα, εδράσεως ανυψωτήρων και κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων επιθεωρήσεως, εάν ο Σταθμός περιλαμβάνει τέτοιες εγκαταστάσεις.
13)
Προϋπολογισμός, σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης για τις παραπάνω ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, δαπάνης διαρθρωμένη κατά κατηγορία ή είδος εγκατάστασης, υπογραφόμενος από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας ή διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό άλλης ειδικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών.
14)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντα Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνονται ότι, η κατασκευή του Σταθμού και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του Π.Δ. 79/2004, όπως ισχύει.
15)
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.
16)
Άδεια δόμησης ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα του κτιρίου.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έναρξης λειτουργίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων είναι αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………….αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι………………………………………….» (το κείμενο κατά περίπτωση).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1)
e- παράβολο 58.70, 117.40, 176.10 και 324.80 ευρώ αντίστοιχα για τις κατηγορίες 1, 2 , 3 και 4 και άνω του άρθρου 1 του παρόντος.
2)
Στο τοπογραφικό αναγράφεται υπόμνημα του μελετητή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων λειτουργεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, επί Εθνικής ή Επαρχιακής οδού, τότε το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με την παρατήρηση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού με την οδό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του Β.Δ/τος 465/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
3)
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 79/2004 Π.Δ. (Α’62), σε περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’αριθμ. 465/1970 Β.Δ., όπως ισχύει. Στην περίπτωση των σταθμών που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με το 24.04.85 Π. Δ/γμα, η κυκλοφοριακή του σύνδεση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του υπ’αριθμ. 79/2004 Π.Δ. (Α’62).
4)
Εάν ο Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων διαθέτει πλυντήρια, λιπαντήρια, τότε στην Έκθεση περιλαμβάνονται αντίστοιχα κεφάλαια.

Skip to content