ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ :

1) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
Επισημάνσεις:
Σε περίπτωση που την αίτηση καταθέτει εκπρόσωπος του αιτούντα, χρειάζεται να συμπληρωθούν τα στοιχεία του εκπροσώπου και η σχετική εξουσιοδότηση με έναν από τους τρεις τρόπους που αναφέρονται στην αίτηση.

2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου για τον αιτούντα ΚΑΙ για  τον επιστημονικά υπεύθυνο οδοντοτεχνίτη (εφόσον ορισθεί διαφορετικό άτομο).
(Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπέςαρχές ή από τον ενδιαφερόμενο πολίτη μέσω της ιστοσελίδας: www.gov.gr ).

3) Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή συμφωνητικό μίσθωσης (από ΑΑΔΕ)
Επισημάνσεις:
Τα αναφερόμενα τ.μ. πρέπει να συμφωνούν με τα τ.μ των κατόψεων-τομών.

4) Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών (εις διπλούν) του διατιθέμενου χώρου, κλίμακας 1/50, με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένα από ιδιώτη μηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και προορίζονται για την αιτούμενη δραστηριότητα, θεωρημένα από λειτουργικής άποψης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1011/Β΄/2013).
Επισημάνσεις:
Ελάχιστον εμβαδόν χώρου 25 τ.μ (ΦΕΚ  214/Β΄/1988)

5) Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
Επισημάνσεις:
Επιπροσθέτως υποβάλλεται η πράξη τακτοποίησης αυθαιρέτου – δήλωση ένταξης στο Ν. 4495/2017, εάν υφίσταται.

6) Βεβαίωση χρήσης γης (από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου)

7) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1011/Β΄/2013).

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ο κατάλογος του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με την αριθμ. Α4β/1016/24-03-88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 214/Β/1988)

9) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει ανάλογο προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητας των εργαζομένων.

10) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα οδοντοτεχνίτη ΚΑΙ για τον επιστημονικά υπεύθυνο οδοντοτεχνίτη).

11) Φωτοτυπία πτυχίου Τμήματος Οδοντοτεχνιτών  Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού(με συνημμένο αντίγραφο της ισοτιμίας και αντιστοιχίας για την ειδικότητα του οδοντοτεχνίτη)για τον αιτούντα οδοντοτεχνίτη ή τον ορισμένο επιστημονικά υπεύθυνο οδοντοτεχνίτη.

12) Φωτοτυπία βεβαίωσης/απόφασης άδειας άσκησης επαγγέλματος (για τον αιτούντα οδοντοτεχνίτη ή τον επιστημονικά υπεύθυνο οδοντοτεχνίτη).

13) Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών (ΦΕΚ 38/Α/28-03-2017 άρθρο 67).

14) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου, σε έντυπη μορφή, αξίας 38,00 ευρώ, (ΦΕΚ 1931/Β/24-12-2003).

15) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή μέσω του www.gov.gr) στην οποία θα δηλώνει: α) την ιδιότητά του ως επιστημονικά υπευθύνου οδοντοτεχνίτη καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του αναφερόμενου οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ή β) τον  ορισμό άλλου επιστημονικά υπεύθυνου οδοντοτεχνίτη καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του αναφερόμενου οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

16) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή μέσω του www.gov.gr) του επιστημονικά υπεύθυνου οδοντοτεχνίτη με την οποία θα αποδέχεται τον ορισμό του καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του αναφερόμενου οδονοντοτεχνικού εργαστηρίου.


Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
2) Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας
3) Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπέςαρχές ή από τον πολίτη μέσω της ιστοσελίδας: www.gov.gr ). 
4) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (Σύσταση Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
5)  Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
6) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
 
 Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:
6 μήνες (άρθρο 13, Ν.3491/2006, ΦΕΚ 207/α/2-10-2006)
3 μήνες για το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας.
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 

Skip to content