ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Μονάδας Αδυνατίσματος/ Διαιτολογικής Μονάδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΥΤΗΣ :

1) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας μονάδας αδυνατίσματος-διαιτολογικής μονάδας.
Επισημάνσεις:
Σε περίπτωση που την αίτηση καταθέτει εκπρόσωπος του αιτούντα, χρειάζεται να συμπληρωθούν τα στοιχεία του εκπροσώπου και η σχετική εξουσιοδότηση με έναν από τους τρεις τρόπους που αναφέρονται στην αίτηση.

2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου για τον αιτούντα ΚΑΙ για  τον επιστημονικά υπεύθυνο (εφόσον ορισθεί διαφορετικό άτομο). (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπέςαρχές ή από τον ενδιαφερόμενο πολίτη μέσω της ιστοσελίδας: www.gov.gr).

3) Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή συμφωνητικό μίσθωσης (από ΑΑΔΕ)
Επισημάνσεις:
Τα αναφερόμενα τ.μ. πρέπει να συμφωνούν με τα τ.μ των κατόψεων-τομών.

4) Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών (εις διπλούν) των χώρων (με τις διαστάσεις και την επεξήγηση των χώρων) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και προορίζονται για την αιτούμενη δραστηριότητα, θεωρημένα από λειτουργικής άποψης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1010/Β΄/2013).
Επισημάνσεις:
Η μονάδα αδυνατίσματος ή αλλιώς πολυδύναμη μονάδα μπορεί να περιέχει συνδυασμό δραστηριοτήτων (άσκηση και δίαιτα ή αισθητική και δίαιτα ή  άσκηση, αισθητική και δίαιτα)  τηρώντας τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας (ΦΕΚ 655/Β/1998, άρθρο 3).
Η διαιτολογική μονάδα  είναι η μονάδα που περιέχει μόνο την δραστηριότητα της δίαιτας όπως και το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο.
Το ελάχιστο εμβαδόν της διαιτολογικής μονάδας είναι 50 τ.μ. (ΦΕΚ 655/Β/1998).
Το ελάχιστον εμβαδόν του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου είναι 19.5 τ.μ  βάσει εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας(4-7-2008)  που τροποποιεί το εδάφιο γ του άρθρου 3 του ΦΕΚ 655/Β/1998.
Η λειτουργία της διαιτολογικής μονάδας/αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου πρέπει να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία (ΦΕΚ 1657/Β/2008, ΦΕΚ 1698/Β/2007, ΦΕΚ 919/Β/1998, ΦΕΚ 655/Β/1998).

5) Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
Επισημάνσεις:
Επιπροσθέτως υποβάλλεται η πράξη τακτοποίησης αυθαιρέτου – δήλωση ένταξης στο Ν. 4495/2017, εάν υφίσταται.

6) Βεβαίωση χρήσης γης (από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου)

7) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1010/Β΄/2013).

8) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα  ΚΑΙ για τον επιστημονικά υπεύθυνο ).

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή μέσω του www.gov.gr) στην οποία θα δηλώνει: α) την ιδιότητά του ως επιστημονικά υπευθύνου καθ’ ολη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της αναφερόμενης μονάδας β) τον ορισμό άλλου επιστημονικού υπευθύνου διαιτολόγου-διατροφολόγου καθ’ ολη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της αναφερόμενης μονάδας.

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή μέσω του www.gov.gr) του επιστημονικά υπεύθυνου με την οποία θα αποδέχεται τον ορισμό του κατά το ωράριο λειτουργίας της αναφερόμενης μονάδας.

11) Φωτοτυπία πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής) Διαιτολογίας -Διατροφολογίας της χώρας ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού(με συνημμένο αντίγραφο της ισοτιμίας και αντιστοιχίας για την ειδικότητα του διαιτολόγου διατροφολόγου)για τον αιτούντα ή τον ορισμένο επιστημονικά υπεύθυνο.
Επισημάνσεις:
Για τις πολυδύναμες μονάδες: (ΦΕΚ ΦΕΚ 655/Β/1998):
Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες άσκησης, απαιτείται αντίγραφο πτυχίου φυσικής αγωγής και άδειας άσκησης για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής, απαιτείται αντίγραφο πτυχίου και άδειας άσκησης για τον επιστημονικά υπεύθυνο.

12) Φωτοτυπία βεβαίωσης/απόφασης άδειας άσκησης επαγγέλματος (για τον αιτούντα ή τον επιστημονικά υπεύθυνο διαιτολόγο-διατροφολόγο).

13) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου, σε έντυπη μορφή, αξίας 147,00€ 


Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
2) Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.
3) Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπέςαρχές ή από τον πολίτη μέσω της ιστοσελίδας: www.gov.gr ). 
4) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (Σύσταση Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).
5) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
6) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
 
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:
6 μήνες (άρθρο 13, Ν.3491/2006, ΦΕΚ 207/α/2-10-2006)
3 μήνες για το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο